neuroCare Group Groningen| BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
tel. 050 - 52 77 550

per 7 januari 2019 vindt u ons op:
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
tel. 050 - 52 77 550

 

Cliënten

Onze werkwijze

Home » algemeen » clienten » Onze werkwijze

| Kennismakingsgesprek
Het eerste daadwerkelijke contact met u vindt plaats tijdens een kennismakingsgesprek. Dit is een vrijblijvend en (voor u) kosteloos gesprek met het doel u te informeren over de  instelling en over onze behandelingsmogelijkheden en tegelijkertijd om inzicht te krijgen in het probleem of de klacht waarvoor u hulp zoekt. Als het om verzekerde zorg gaat moet u echter wel in het bezit zijn van een verwijsbrief van uw huisarts. Als een hulpvraag aansluit bij onze behandelmogelijkheden dan wordt meestal besloten tot een vervolgcontact. Als een hulpvraag niet aansluit bij onze behandelmogelijkheden dan zal in overleg met u worden gezocht naar passender hulp of wordt u terugverwezen naar uw verwijzer/huisarts.

| Intakegesprek
Dit gesprek heeft tot doel de hulpvraag van u nauwgezet in kaart te brengen om nog beter te kunnen bepalen hoe wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Wanneer het om Specialistische GGZ gaat, wordt meestal ook nog een uitvoerig (neuro-) psychologisch onderzoek gedaan, al dan niet in combinatie met een neurofysiologisch onderzoek (QEEG). meer over diagnostiek

| Teamoverleg, indicatiestelling en behandelvoorstel
De gegevens die zijn verzameld worden vervolgens in ons teamoverleg besproken. Vervolgens beslist het team over een behandelvoorstel dat zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij uw hulpvraag. U wordt vervolgens uitvoerig geïnformeerd over deze “op maat gemaakte behandeling” en wat deze voor u  kan  betekenen (werkwijze, duur, kosten en frequentie van de contacten).  Uiteraard proberen wij nauw aan te sluiten bij uw wensen omtrent type behandeling en behandelaar van uw voorkeur.
Met behandelen kan worden begonnen nadat u heeft ingestemd met de voorgestelde behandeling. De behandeling wordt uitgevoerd zoals afgesproken in het behandelplan. Het verloop van de behandeling wordt vastgelegd in uw dossier. U heeft recht op inzage, kopie én correctie van uw dossier. De duur van een behandeling is in de regel maximaal één jaar. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u geëvalueerd. Indien nodig wordt het behandelplan in overleg met u bijgesteld.

| Gegevensuitwisseling
In principe wordt uw verwijzer beknopt geïnformeerd over uw diagnose, behandelplan en het resultaat van uw behandeling. U hebt recht op inzicht van de correspondentie van de instelling met uw verwijzer. U kunt echter ook aangeven dat u bezwaren hebt tegen  een correspondentie tussen de instelling en uw verwijzer.
Onder geen beding wordt aan derden informatie over uw behandeling verschaft dan pas na uw schriftelijke toestemming.

| Rommen en vragenlijsten
ROM staat voor Routine Outcome Measurement. Feitelijk is dat een oordeel over de behandeling of het effect van een behandeling, gemeten met behulp van vragenlijsten. Op zich kan dit een zeer nuttige bijdrage leveren aan het welslagen van uw behandeling. Tegelijkertijd is dit ook een eis die door zorgverzekeraars aan ons wordt gesteld.
Wij nemen bij aanvang van uw behandeling, eventueel tussentijds en bij afsluiting van uw behandeling een vragenlijst af die u thuis zelf op uw computer kunt invullen.
Aan het eind van het behandelcontact nemen wij ook nog een tevredenheidsvragenlijst af, ook thuis op de computer in te vullen.
Wij zijn verplicht om deze gegevens te leveren aan de Stichting Benchmark GGZ (SBGGZ). Naast vragenlijst gegevens moeten wij ook andere informatie aanleveren, in ons geval informatie over uw opleidingsniveau en uw woonsituatie (thuiswonend, alleenstaand of samenwonend).
Hoewel deze gegevens anoniem worden aangeleverd, kunnen wij ons voorstellen dat u hier bezwaren tegen hebt. In dat geval vragen wij van u een verklaring te ondertekenen waarin u aangeeft dat uw gegevens niet mogen worden doorgestuurd.

| Samenwerking
BrainDynamics
Groningen streeft naar een optimale samenwerking tussen de instelling en haar verwijzers. Deze verwijzers zijn meestal huisartsen en|of diens POH-GGZer (praktijkondersteuner). In het komende jaar gaat de instelling meer energie steken in een optimale samenwerking met verwijzers door middel van direct contact. De instelling  levert zowel basis GGZ als specialistisch GGZ. Dat maakt dat eventueel een overgang van basiszorg naar specialistische zorg en omgekeerd, helder en transparant kan worden gerealiseerd.

 

terug naar cliëntenmenu