neuroCare Group Groningen| BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
tel. 050 - 52 77 550

per 7 januari 2019 vindt u ons op:
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
tel. 050 - 52 77 550

 

Cliënten

Privacy statement (Avg)

Home » algemeen » clienten » Privacy statement (Avg)

PRIVACYSTATEMENT NeuroCare Group Groningen B.V.

NeuroCare Group Groningen B.V., gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08095234 hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe NeuroCare Group Groningen. B.V. met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie NeuroCare Group Groningen B.V. persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) patiënten;
 2. bezoekers aan de praktijk van NeuroCare Group Groningen B.V.;
 3. bezoekers van braindynamicsgroningen.nl;
 4. deelnemers aan bijeenkomsten van NeuroCare Group Groningen B.V.;
 5. sollicitanten;
 6. alle overige personen die met NeuroCare Group Groningen B.V. contact opnemen of van wie NeuroCare Group Groningen B.V. persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

NeuroCare Group Groningen B.V. verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
 2. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers.
 1. Doeleinden verwerking

NeuroCare Group Groningen B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
 2. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van de praktijkwebsite braindynamicsgroningen.nl.
 1. Rechtsgrond

NeuroCare Group Groningen B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
 3. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
 4. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.
 1. Verwerkers

NeuroCare Group Groningen B.V. kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van NeuroCare Group Groningen B.V. persoonsgegevens verwerken. NeuroCare Group Groningen B.V. sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

NeuroCare Group Groningen B.V. deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. NeuroCare Group Groningen B.V. deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 1. Doorgifte buiten de EER

NeuroCare Group Groningen B.V. geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt NeuroCare Group Groningen B.V. ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 1. Bewaren van gegevens

NeuroCare Group Groningen B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. NeuroCare Group Groningen B.V. hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 1. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
 2. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 3. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
 4. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;
 1. Wijzigingen privacystatement

NeuroCare Group Groningen B.V. kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van NeuroCare Group Groningen B.V. gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht NeuroCare Group Groningen B.V. te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met NeuroCare Group Groningen B.V. door een e-mailbericht te sturen naar groningen@neurocaregroup.com

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop NeuroCare Group Groningen B.V. persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met NeuroCare Group Groningen B.V. door een e-mailbericht te sturen naar groningen@neurocaregroup.com. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).