neuroCare Group Groningen| BrainDynamics Groningen
Hereweg 85b
9725 AC Groningen
tel. 050 - 52 77 550

per 7 januari 2019 vindt u ons op:
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
tel. 050 - 52 77 550

 

Cliënten

Behandelingen

Home » algemeen » clienten » Behandelingen

| Het kopmodel In de basis-GGZ wordt in voorkomende gevallen het zogenoemde kopmodel gehanteerd. KOP staat voor K = O x P. Hierbij staat de K voor Klachten, de O voor Omstandigheden en de P voor Persoonlijke stijl. Dit betekent dat de klachten die iemand heeft altijd te maken hebben met de dingen of omstandigheden die we meemaken, en de persoon die we zijn oftewel de manier waarop we met die dingen of omstandigheden omgaan. Wat is het verschil tussen het KOP-model en een andere therapeutische methode? Het grote verschil is dat er op een zeer eenvoudige en efficiënte manier informatie geordend wordt waardoor de cliënt snel een overzicht krijgt en begrijpt wat er aan de hand is. Er wordt van in het begin gekeken naar doelen die samen gesteld kunnen worden, en dit kan zowel voor de klachten, de omstandigheden als voor de persoonlijke stijl zijn. Dit model is een kapstok voor de therapeut en voor de cliënt. In het KOP-schema kan de cliënt inzicht krijgen in de wisselwerking tussen zijn of haar omstandigheden en persoonlijke stijl, om vervolgens na te gaan waar er ruimte is voor verbetering. Het KOP-schema wordt als volgt ingevuld. 1. Welke klachten spelen er? 2. Welke positieve en negatieve omstandigheden hebben zich voorgedaan? 3. Wat zijn mijn persoonskenmerken? Bij het KOP-model wordt er niet van een juiste oplossing uitgaan maar wordt er juist heel persoonsgericht gezocht naar zorg op maat, op een manier die niet te ingrijpend is of diepgaande veranderingen vraagt maar wel werkt. Op basis van onderzoek (meer dan 2000 deelnemers), kan geconcludeerd worden dat met gemiddeld 8 sessies de meeste resultaten worden geboekt. Mensen scoren op het vlak van de klachten veel lager na 8 sessies.

Het  KOP-model is ontwikkeld door Paul Rijnders.

Onderstaande behandelingsvormen hebben vooral betrekking op behandelingen binnen de SGGZ:

| Cognitieve Gedragstherapie Cognitieve Gedragstherapie is een therapievorm waarbij de nadruk ligt op het wijzigen van die gedragingen en denkpatronen die psychische of lichamelijke klachten in stand houden of verergeren. In Nederland is dit de meest gebruikte en onderzochte vorm van psychotherapie. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (www.vgct.nl)

| RET
R.E.(B).T. staat voor rationeel-emotieve therapie en is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis. (1913-2007). Internationaal bekend als REBT (Rational-Emotive Behavior Therapy). RET is een specifieke vorm van cognitieve gedragstherapie. Van oorsprong is RET als psychotherapie ontwikkeld, maar inmiddels zien we RET ook terug in allerlei trainingsprogramma’s en in coachingstrajecten. meer over RET

| CBASP
CBASP (Cognitive Behavioral Analyses System of Psychotherapy) is een relatief nieuwe behandeling, speciaal ontwikkeld voor mensen die lijden aan een chronische (of recidiverende) depressie. De behandeling is een mix van (reguliere) cognitieve gedragstherapie, met daaraan toegevoegd elementen uit de interpersoonlijke psychotherapie en psychodynamische psychotherapie. meer over CBASP

| Schematherapie Schematherapie is een vorm van psychotherapie die je helpt om de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig te veranderen dat je je beter gaat voelen en beter voor jezelf kunt zorgen en opkomen. Je leert voelen wat je behoefte is en je leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen je gedrag, maar ook je gedachten en gevoelens. (zie ook: www.schematherapie.nl)

| Psychodynamische therapie (individueel) Psychodynamische therapie is gebaseerd op de psychoanalyse. De psychodynamische therapie is alleen meer gestructureerd en werkt meer met afgebakende doelstellingen dan een klassieke psychoanalyse. Dat maakt de psychodynamische therapie van kortere duur. Deze therapie is erop gericht om onderliggende mechanismen (onbewuste verlangens en/of emoties) te leren kennen. Aan de hand van concrete situaties, door inzicht, door het leren omgaan met emoties en het doorwerken van ervaringen, is verbetering van klachten en persoonlijke ontwikkeling mogelijk.

| Psychodynamische therapie (groep) Groepstherapie is psychotherapie die plaats vindt in een groep van maximaal 8 deelnemers, volwassen mannen en vrouwen, onder begeleiding van twee therapeuten. Groepstherapie is bedoeld voor volwassen mannen en vrouwen die gedurende langere tijd te kampen hebben met aanhoudende of terugkerende problemen of klachten. Dit kan gaan om zaken als spannings-, angst- en stemmingsklachten, problemen in je gezin of relatie, op het werk of in je sociale kring. Daarbij is van belang dat je erkent dat je klachten of problemen samenhangen met, of voortkomen uit, de manier waarop je in het leven staat, je karakter/ persoonlijkheid. meer over onze psychodynamische groepstherapie

| Neurofeedback Neurofeedback is een trainingsmethode om symptomen van allerlei aard te behandelen. Door middel van terugkoppeling (feedback) van hersenactiviteit wordt de werking van de hersenen verbeterd en daardoor kunnen de klachten worden verminderd. Vooral voor AD(H)D en epilepsie is neurofeedback zeer effectief gebleken. Deze behandelvorm wordt echter o.a. ook toegepast bij slaapstoornissen, depressies, angststoornissen en bijvoorbeeld autisme. Ook hierbij blijkt neurofeedback tot klinisch relevante verbeteringen te leiden. In onze praktijk wordt neurofeedback meestal aangevuld met een psychotherapeutische begeleiding of coaching. Neurofeedback staat tegenwoordig zeer in de belangstelling, ondanks het feit dat het eigenlijk nog steeds een experimentele behandeling is. meer over neurofeedback

| ACT en Mindfulness ACT is een moderne vorm van acceptatiegerichte gedragstherapie die zich richt op het verbeteren van het functioneren door aandacht voor drie principes:

  • Accept – accepteren wat je niet kunt veranderen;
  • Choose – kiezen wat écht belangrijk voor je is (je ‘waarden’);
  • Take action – stappen nemen in de richting van je waarden.

In ACT staat het begrip mindfulness centraal. Mindfulness is de vaardigheid om oordeelsvrij de eigen ervaringen te leren observeren in het hier-en-nu. Dit zorgt ervoor dat u op meer bewuste wijze leert omgaan met uw gedachten en gevoelens, waardoor deze uw leven minder gaan beheersen. meer over ACT | meer over Mindfulness

| Hartcoherentietraining Een hartscoherentietraining is een relatief snelle methode waarmee u leert om op bewuste wijze om te gaan met stressvolle situaties. Deze biofeedbackmethode bestaat uit het aanleren van een regelmatig en rustig ademhalingspatroon, in combinatie met bewustzijnsoefeningen. U leert op stressvolle momenten de aandacht op de ademhaling en hartslag te richten, en daarmee uw bewustzijn te verscherpen, en uw gedrag positief te beïnvloeden. meer over hartcoherentietraining

| rTMS  rTMS staat voor repetitive Transcranial Magnetic Stimulation ofwel herhaalde magnetische hersenstimulatie (ook wel TMS of magneettherapie genoemd). Deze vorm van stimulatie, die vooral effectief is gebleken bij depressie,  zorgt er voor dat de activiteit in bepaalde delen van de hersenen wordt gestimuleerd of gedempt. Met behulp van deze therapie kan afwijkende hersenactiviteit – die de oorzaak is van bijvoorbeeld een depressie – weer gecorrigeerd worden. Hierdoor zullen ook de bijbehorende depressieve klachten afnemen. Naast depressieve klachten wordt rTMS door ons ook toegepast bij obsessief-compulsieve klachten (OCD) en incidenteel bij tinnitus, neurogene pijn aan handen en|of armen, uitvalsverschijnselen na ongeval of hersenbloeding.meer over rTMS

| EMDR  Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. EMDR is een relatief nieuwe therapie. Een eerste versie van EMDR werd in 1989 beschreven door de ontwikkelaarster ervan, de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode. meer over EMDR

| Psychomotore therapie  Doel is om op een actieve manier bewust te worden van automatische reacties op stress, conflictsituaties  en angst, om vervolgens te leren voor alternatieven te kiezen als deze reacties een negatieve invloed hebben op iemands functioneren. De training bestaat uit een combinatie van psychologische vaardigheden zoals mindfulness en acceptatietechnieken (ACT) en|of principes uit de schematherapie en fysieke vaardigheden (basishoudingen) uit onder andere de vechtsport.
| Relatietherapie Als bij een bij ons in behandeling zijnde cliënt relatieproblemen ervaart als gevolg van zijn|haar klachten en waarbij deze relatieproblemen een negatieve invloed hebben op de oorspronkelijke aanmeldklacht, dan kan een kortdurende relatietherapie worden overwogen. Het is alleen in dit soort situaties dat een relatietherapie door de zorgverzekeraar wordt vergoed. meer over relatietherapie

| e-health In toenemende mate wordt ook e-health aangeboden.  Daarmee doelen we op informatieve programma’s die via het internet worden aangeboden en die een specifiek onderwerp als thema hebben, dat kan bv. angst, depressie en| of ADHD zijn. Daarnaast worden ook zelfhulptechnieken aangeboden of materiaal aangeboden ter ondersteuning van een specifieke behandeling.
In veel gevallen wordt bij een basis-GGZ benadeling ook een e-healthmodule aangeboden waarbij het hier dan vooral om het voorlichtende karakter gaat. In de specialistische-GGZ wordt e-health meer aangeboden vanwege de vele hulpmiddelen die beschikbaar zijn.  meer over e-health.

Naast genoemde behandelingen kunnen hypnose en andere vormen van biofeedbacktraining en/of stimulatietechnieken worden toegepast. Behandelmethoden zoals hartcoherentietraining, neurofeedback en rTMS (bij depressie en OCD)  worden meestal  in combinatie gegeven met andere behandelmethoden, zoals cognitieve gedragstherapie.

terug naar cliëntenmenu